Inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań

Inżynieria wymagań obejmuje zbieranie, analizę, modelowanie i dokumentowanie wymagań. Związane z nią procesy obejmują znaczną część cyklu rozwojowego oprogramowania, i mają kluczowe znaczenie dla
końcowego sukcesu projektu. Z uwagi na szerokość tematyki, w jej ramach zostaną przeprowadzone dwa szkolenia.

Podczas pierwszego zostaną zaprezentowane i praktycznie wykorzystane w postaci ćwiczeń wybrane metody pozyskiwania i modelowania wymagań oraz ich dokumentowania (np. za pomocą metody przypadków użycia) oraz ich możliwe zastosowania w procesie wytwarzania oprogramowania (np. przy szacowaniu pracochłonności, tworzeniu testów akceptacyjnych etc.)

Drugie szkolenie będzie dotyczyło elementów związanych z innowacyjnością w technologiach IT i sposobom pozyskiwania, eksploracji i opisu wymagań dla takich systemów. W praktyce, rozwiązania innowacyjne wykraczają poza oczekiwania przyszłych odbiorców i użytkowników, dlatego pozyskiwanie i negocjowanie wymagań musi być bardziej proaktywne niż w tradycyjnych projektach informatycznych. Podczas szkolenia uczestnicy będą specyfikowali wymagania dla innowacyjnego produktu o wybranej tematyce.

Szkolenia dotyczące inżynierii wymagań są w szczególności kierowane do analityków biznesowych.

Ocena projektu architektonicznego za pomocą metody ATAM

Metoda ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) jest procesem służącym do ograniczania i zarządzania ryzykiem związanym z wyborem architektury systemu informatycznego. W ten sposób może służyć jako
metoda oceny jakości architektury we wczesnych fazach projektu (tj. przed rozpoczęciem implementacji).

ATAM umożliwia i promuje wczesną analizę architektoniczną systemów informatycznych, tworzy zalążek dokumentacji architektonicznej już w początkowych etapach projektu, pozwala wcześnie identyfikować ryzyko
związane z architekturą i tworzy mechanizmy komunikacji między uczestnikami projektu reprezentującymi dostawcę i odbiorcę oprogramowania.

W ramach szkolenia zostanie przedstawiony zarys metody oraz przeprowadzony (z udziałem uczestników szkolenia) proces analizy ATAM dla przykładowego systemu informatycznego.

Osobami, do których w szczególności jest kierowane to szkolenie, są architekci i projektanci oprogramowania.

Zarządzanie przedsięwzięciem za pomocą autorskiej metodyki Xprince

XPrince jest nowatorską metodyką tworzenia oprogramowania autorstwa prof. J. Nawrockiego z Politechniki Poznańskiej. Łączy ona dwa nurty inżynierii oprogramowania: sformalizowany, oparty na dokumentacji i
zdefiniowanych procesach oraz lekki i zwinny, kładący nacisk na wartość biznesową oprogramowania dostarczanego klientowi. Te dwa nurty, reprezentowane przez metodyki Prince2 i eXtreme Programming (XP),
zostały połączone w metodykę XPrince, która jednocześnie kładzie nacisk na przewidywalność i zarządzanie procesowe przy zbieraniu wymagań, szacowaniu pracochłonności, postawiając elementy zwinności znane z XP na poziomie projektowania i implementowania systemu.

Tematyka ta zostanie omówiona w postaci dwóch szkoleń. Podczas pierwszego zostanie zaprezentowana sama metodyka XPrince i szczegółowo jej wybrane elementy, a także przeprowadzone ilustrujące je
ćwiczenia.

Drugie szkolenie ma na celu skonfrontowanie metodyki XPrince z inną metodyką zwinną SCRUM. Dokonanie wyboru sposobu zarządzania projektem ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia, dlatego obie metodyki, po ich przedstawieniu w postaci warsztatu, zostaną porównane z punktu widzenia sposobu zarządzania i obszarów zastosowań.

Z uwagi na całościowy zakres metodyki XPrince, szkolenie jest skierowane do wszystkich uczestników projektów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zarządzających.