O projekcie

Projekt „Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy” POKL.04.01.01-00-213/10 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałaniu 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Ogólnym celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań pracodawców poprzez uruchomienie wybranych kierunków studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów, które przyczynią się do zwiększenia potencjału rozwojowego uczelni w dziedzinach istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ogólny zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:

  • poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programów kształcenia na nowych kierunkach studiów podyplomowych przy współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw;
  • wypełnienie luki informacyjnej oraz uzupełnienie umiejętności zawodowych pracowników z wykształceniem wyższym technicznym ogólnoelektrycznym lub innym pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach wymagających specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu techniki świetlnej;
  • pogłębienie wiedzy technicznej i zwiększenie świadomości decydentów na temat diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, stworzenie zapotrzebowania na diagnostykę ze strony osób odpowiedzialnych za stan majątku sieciowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz infrastruktury dystrybucji energii (spółki dystrybucyjne);
  • zwiększenie praktycznych umiejętności słuchaczy studiów;
  • zwiększenie udziału Politechniki Poznańskiej w kształceniu ustawicznym poprzez organizację specjalistycznych kursów i szkoleń;


Cele projektu są zgodne z Planem działania PO KL dla Priorytetu IV, Szczegółowym Opisem Priorytetów  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt wpisuje się w założenia Strategii Lizbońskiej w obszarze kształcenia i szkolenia, Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., oraz w strategię rozwoju Politechniki Poznańskiej na lata 2008 – 2012. Działania podejmowane w projekcie są zgodne z następującymi zasadami horyzontalnymi:

  • zasadą rozwoju lokalnego (współpraca między przedsiębiorstwami, a uczelnią);
  • zasadą rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • zasadą równości szans (równy dostęp Beneficjentów Ostatecznych do wszystkich obszarów wsparcia realizowanych w projekcie).